fbpx
 • 0790392994
 • cursuri@scim-vivid.ro

Bine ați venitpe site-ul nostru!

Sună acum0746170521

Trimite e-mailcontact@scim-vivid.ro

Coordonatorul de proiecte și programe – numire, atribuții, portofoliu

În acest articol ne-am propus să prezentăm informații relevante despre Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, în conformitate cu noul Regulament de Organizare și Funcționare al Unităților de Învățământ Preuniversitar (ROFUIP), aprobat prin OMEC nr. 5447/2020.


Numirea coordonatorului pentru proiecte și programe

Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare este, de regulă, un cadru didactic titular, propus de consiliul profesoral şi aprobat de către consiliul de administraţie, în baza unor criterii specifice aprobate de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.

Astfel, directorul unității de învățământ este cel care numește coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de administraţie.

Persoana aleasă în această funcție este cea care coordonează activitatea educativă din unitatea de învățământ, inițiază, organizează, dar și desfășoară activități extrașcolare la nivelul unității cu următoarele categorii de: diriginți, responsabilul comisiei de învățământ primar, consiliul reprezentativ al părinților și asociația de părinți (acolo unde există), reprezentanți ai consiliului elevilor, consilierul școlar, parteneri guvernamentali și neguvernamentali.


Care sunt atribuțiile coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare?

Directorul este cel care stabilește atribuțiile coordonatorului, în funcție de specificul unității, astfel:

coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea educativă nonformală din unitatea de învăţământ;

avizează planificarea activităţilor din cadrul programului activităţilor educative ale clasei/grupei;

elaborează proiectul programului/calendarului activităţilor educative şcolare şi extraşcolare ale unităţii de învăţământ, în conformitate cu planul de dezvoltare instituţională, cu direcţiile stabilite de către inspectoratul şcolar şi minister, în urma consultării consiliului reprezentativ al părinţilor, asociaţiei de părinţi, acolo unde există, şi a elevilor, şi îl supune spre aprobare consiliului de administraţie;

elaborează, propune şi implementează proiecte de programe educative;

identifică tipurile de activităţi educative extraşcolare care corespund nevoilor elevilor, precum şi posibilităţile de realizare a acestora, prin consultarea elevilor, a consiliului reprezentativ al părinţilor şi asociaţiei de părinţi, acolo unde există;

prezintă consiliului de administraţie rapoarte anuale privind activitatea educativă şi rezultatele acesteia;

diseminează informaţiile privind activităţile educative derulate în unitatea de învăţământ;

facilitează implicarea consiliului reprezentativ al părinţilor şi asociaţiei de părinţi, acolo unde există, şi a partenerilor educaţionali în activităţile educative;

elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor cu părinţii sau reprezentanţii legali pe teme educative;

propune/elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative nonformale desfăşurate la nivelul unităţii de învăţământ;

facilitează vizite de studii pentru elevi, în ţară şi în străinătate, desfăşurate în cadrul programelor de parteneriat educaţional;

orice alte atribuţii rezultând din legislaţia în vigoare.

Activitatea desfășurată de către coordonator trebuie să fie în conformitate cu prevederile strategiilor Ministerului Educației și Cercetării privind educația formală și nonformală, fiind posibilă și remunerarea suplimentară a acestuia din fonduri extrabugetare, așa precum precizează legislația în vigoare. Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară este parte a planului de dezvoltare instituţională a unităţii de învăţământ.


Ce conține portofoliul coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare?

◊ oferta educaţională a unităţii de învăţământ în domeniul activităţii educative extraşcolare;

◊ planul anual al activităţii educative extraşcolare;

◊ programe de parteneriat pentru realizarea de activităţi educative extraşcolare;

◊ programe educative de prevenţie şi intervenţie;

◊ modalităţi de monitorizare şi evaluare a activităţii educative extraşcolare;

◊ măsuri de optimizare a ofertei educaţionale extraşcolare;

◊ rapoarte de activitate anuale (prezentate și în Consiliul de Administrație);

◊ documente care reglementează activitatea extraşcolară, în format letric/electronic, transmise de inspectoratul şcolar şi minister, privind activitatea educativă extraşcolară.

Inspectorul școlar va stabili o zi metodică pentru coordonatorii pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare.Pentru a afla toate noutățile aduse de noul ROFUIP prin OMEC 5447/2020, vă invităm la webinarul din data de 29 octombrie, interval orar 17:00-19:00. Detalii și înscrieri, aici: Webinar noutati ROFUIP 2020


Informații bine structurate, actualizate, împreună cu modele de documente găsiți și în cursurile practice, on-line, pe care le desfășurăm pe platforma noastră de e-learning, pe tematici precum: Comisia SCIM (control intern managerial), Comisia CEAC, Elaborarea Documentelor de Management Educațional, Elaborarea Procedurilor Documentate, Protecția Datelor Personale în Învățământ (GDPR), Formator, Managementul Riscurilor, Achizitii Publice și SICAP etc.

Detalii și înscrieri, pe site-ul nostru, aici:


Autor: Anamaria Ciocan

Sursa: Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 5447/2020

2 thoughts on “Coordonatorul de proiecte și programe – numire, atribuții, portofoliu

  1. Buna ziua!
   Care dintre cursuri ar fi de interes pentru dumneavoastra?
   Aveti aici detalii despre cursurile noastre de 40 de ore, asincron, desfasurate pe platforma noastra de E-learning: https://vivid-edu.ro/2020/01/05/cursuri-online-2020/

   Si aici detalii despre webinariile de 2 ore, pe care le desfășurăm periodic: https://vivid-edu.ro/events/categories/webinarii/

   Pentru alte informatii, va rugam sa ne contactati pe adresa de mail cursuri@scim-vivid.ro.
   Toate cele bune!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: Content is protected !!