fbpx
 • 0790392994
 • cursuri@scim-vivid.ro

Bine ați venitpe site-ul nostru!

Sună acum0746170521

Trimite e-mailcontact@scim-vivid.ro

Consiliul Profesoral – organizare, atribuții, documente (cf. ROFUIP 2020)

Vă prezentăm în acest articol informații utile despre Consiliul Profesoral, conform prevederilor din noul Regulament de Organizare și Funcționare al Unităților de Învățământ Preuniversitar (ROFUIP), aprobat prin OMEC nr. 5447/2020.

Consiliul Profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice de conducere, de predare şi de instruire practică dintr-o unitate de învăţământ. Preşedintele consiliului profesoral este directorul.


CUM ESTE ORGANIZATĂ ACTIVITATEA CONSILIULUI PROFESORAL?

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este problem-solving-is-a-team-sport.jpg

Consiliul profesoral se întruneşte lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum 1/3 din numărul personalului didactic de predare şi instruire practică.

Personalul didactic de conducere, de predare şi instruire practică are dreptul să participe la toate şedinţele consiliilor profesorale din unităţile de învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea şi are obligaţia de a participa la şedinţele consiliului profesoral din unitatea de învăţământ unde declară, în scris, la începutul fiecărui an şcolar, că are norma de bază.

Absenţa nemotivată de la şedinţele consiliului profesoral din unitatea de învăţământ unde are norma de bază se consideră abatere disciplinară.

Cvorumul necesar pentru întrunirea în şedinţă a consiliului profesoral este de 2/3 din numărul total al membrilor, cadre didactice de conducere, de predare şi instruire practică, cu norma de bază în unitatea de învăţământ.

Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor consiliului profesoral cu norma de bază în unitate, şi sunt obligatorii pentru personalul unităţii de învăţământ, precum şi pentru copii, elevi, părinţi reprezentanţi legali. Modalitatea de vot se stabileşte la începutul şedinţei.

Directorul unităţii de învăţământ numeşte, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, ales de consiliul profesoral. Secretarul are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral.

La şedinţele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcţie de tematica dezbătută, personalul didactic auxiliar şi/sau personalul nedidactic din unitatea de învăţământ, reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai consiliului elevilor, ai autorităţilor administraţiei publice locale şi ai operatorilor economici şi ai altor parteneri educaţionali. La şedinţele consiliului profesoral pot participa şi reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar care au membri în unitate.

În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii excepţionale, şedinţele consiliului profesoral se pot desfăşura on-line, prin mijloace electronice de comunicare, în sistem de videoconferinţă.


UNDE SE CONSEMNEAZĂ DISCUȚIILE ȘI DECIZIILE CONSILIULUI PROFESORAL?

La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi participanţii au obligaţia să semneze procesul-verbal de şedinţă.

Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. Registrul de procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină şi se înregistrează. Pe ultima pagină, directorul unităţii de învăţământ semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului şi aplică ştampila unităţii de învăţământ.

Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoţit de un dosar care conţine anexele proceselor- verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.), numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă.

Registrul şi dosarul se păstrează într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul unităţii de învăţământ.


CARE SUNT ATRIBUȚIILE CONSILIULUI PROFESORAL?

Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:

• analizează, dezbate şi validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de învăţământ, care se face public;

• alege, prin vot secret, reprezentanţii personalului didactic în consiliul de administraţie;

• dezbate, avizează şi propune consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare instituţională al unităţii de învăţământ;

• dezbate şi aprobă rapoartele de activitate anuale, precum şi eventuale completări sau modificări ale acestora;

• aprobă raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentat de fiecare învăţător/institutor/profesor pentru învăţământ primar/profesor-diriginte, precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunilor de amânări, diferenţe şi corigenţe;

• hotărăşte asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri, potrivit prevederilor prezentului regulament şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ şi ale statutului elevului;

• propune acordarea recompenselor pentru elevi şi pentru personalul didactic din unitatea de învăţământ, conform reglementărilor în vigoare;

• validează notele la purtare mai mici de 7, respectiv mai mici de 8 – în cazul unităţilor de învăţământ cu profil pedagogic, teologic şi militar, precum şi calificativele la purtare mai mici de “bine”, pentru elevii din învăţământul primar;

• avizează oferta de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar următor şi o propune spre aprobare consiliului de administraţie; prin excepţie, în unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică care şcolarizează elevi în învăţământ profesional şi tehnic cu o pondere majoritară a învăţământului dual, consiliul profesoral avizează curriculumul în dezvoltare locală (CDL) şi îl propune spre aprobare directorului;

• avizează proiectul planului de şcolarizare;

• validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic al unităţii de învăţământ, în baza cărora se stabileşte calificativul anual;

• propune consiliului de administraţie programele de formare continuă şi dezvoltare profesională ale cadrelor didactice;

• dezbate şi avizează regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;

• dezbate, la solicitarea ministerului, a inspectoratului şcolar sau din proprie iniţiativă, proiecte de acte normative şi/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează activitatea la nivelul sistemului naţional de învăţământ, formulează propuneri de modificare sau de completare a acestora;

• dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea actului educaţional din unitatea de învăţământ şi propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a acestuia;

• alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, în condiţiile legii;

• îndeplineşte, în limitele legii, alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie, precum şi orice alte atribuţii potrivit legislaţiei în vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile;

• propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ, conform legii.


CARE SUNT DOCUMENTELE CONSILIULUI PROFESORAL?

1. tematica şi graficul şedinţelor consiliului profesoral;

2. convocatoare ale consiliului profesoral;

3. registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoţit de dosarul cu anexele proceselor-verbale.


Pentru a afla toate noutățile aduse de noul ROFUIP prin OMEC 5447/2020, vă invităm la webinarul din data de 9 octombrie, interval orar 17:00-19:00. Detalii și înscrieri, aici: Webinar noutati ROFUIP 2020


Informații bine structurate, actualizate, împreună cu modele de documente găsiți și în cursurile practice, on-line, pe care le desfășurăm pe platforma noastră de e-learning, pe tematici precum: Comisia SCIM (control intern managerial), Comisia CEAC, Elaborarea Documentelor de Management Educațional, Elaborarea Procedurilor Documentate, Protecția Datelor Personale în Învățământ (GDPR), Formator, Managementul Riscurilor, Achizitii Publice și SICAP etc.

Detalii și înscrieri, pe site-ul nostru, aici:


Autor: Anamaria Ciocan

Sursa: Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 5447/2020

4 thoughts on “Consiliul Profesoral – organizare, atribuții, documente (cf. ROFUIP 2020)

 1. Cum ramane cu semnarea proceselor verbale de la consiliile profesorale organizate in sistem de videoconferinta?

  1. Neexistand o prevedere normativa referitor la asta, puteti stabili o regula interna, in procedura proprie. De exemplu, sa fie semnat PV-ul in original, la revenirea in unitate a celor prezenti.

 2. Procesele verbale de la cp tb puse la dispoziția profesorilor obligagoriu dacă sunt solicitate?

  1. Buna ziua,
   Da, sunt informatii la care trebuie sa aiba acces toate cadrele didactice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: Content is protected !!