fbpx
  • 0790392994
  • cursuri@scim-vivid.ro

Bine ați venitpe site-ul nostru!

Sună acum0746170521

Trimite e-mailcontact@scim-vivid.ro

Consiliul Clasei – organizare, atribuții, documente

Articolul ce urmează are ca scop evidențierea unor informații utile în ceea ce privește Consiliul Clasei, conform prevederilor din noul Regulament de Organizare și Funcționare al Unităților de Învățământ Preuniversitar (ROFUIP), aprobat prin OMEC nr. 5447/2020.


Care este componența Consiliului Clasei?

Consiliul clasei funcţionează în învăţământul primar, gimnazial, liceal, profesional şi postliceal, fiind constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă, din cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei, cu excepţia claselor din învăţământul postliceal şi, pentru toate clasele, cu excepţia celor din învăţământul primar, şi a reprezentantului elevilor clasei respective, desemnat prin vot secret de către elevii clasei.


Preşedintele consiliului clasei poate fi învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar, respectiv profesorul diriginte, în cazul învăţământului gimnazial, liceal, profesional şi postliceal.

Ședințele membrilor consiliului au loc cel puţin o dată pe semestru sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea învăţătorului/ institutorului/ profesorului pentru învăţământul primar, respectiv a profesorului diriginte, a reprezentanţilor părinţilor şi ai elevilor. Există și situaţii obiective, cum ar fi calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii excepţionale, pe durata cărora şedinţele consiliului clasei se pot desfăşura on-line, prin mijloace electronice de comunicare în sistem de videoconferinţă.

Care sunt atribuțiile Consiliului Clasei?

∎ analizează semestrial progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev;

∎ stabileşte măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de comportament, cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite;

∎ stabileşte notele/calificativele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de frecvenţa şi comportamentul acestora în activitatea şcolară şi extraşcolară; propune consiliului profesoral validarea notelor mai mici de 7,00, respectiv mai mici de 8,00 pentru unităţile de învăţământ cu profil pedagogic, teologic şi militar, sau a calificativelor mai mici de “bine”, pentru învăţământul primar;

∎ propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;

∎ participă la întâlniri cu părinţii şi elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte sau a cel puţin 1/3 dintre părinţii elevilor clasei;

∎ analizează abaterile disciplinare ale elevilor şi propune învăţătorului/ institutorului/ profesorului pentru învăţământul primar/ profesorului diriginte sancţiunile disciplinare prevăzute pentru elevi, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Ce documente se întocmesc în cadrul ședințelor?

Consiliul clasei se întruneşte în prezenţa a cel puţin 2/3 din totalul membrilor şi adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.

La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului clasei, toţi membrii au obligaţia să semneze procesul-verbal de şedinţă. Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale ale consiliilor clasei, constituit la nivelul unităţii de învăţământ, pe fiecare nivel de învăţământ. Registrul de procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină şi se înregistrează. Registrul de procese-verbale al consiliilor clasei este însoţit de un dosar care conţine anexele proceselor, numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă.Informații bine structurate, actualizate, împreună cu modele de documente utile pentru unitatea dumneavoastră de învățământ găsiți și în cursurile practice, on-line, pe care le desfășurăm pe platforma noastră de e-learning, pe tematici precum: Comisia SCIM (control intern managerial), Comisia CEAC, Elaborarea Documentelor de Management Educațional, Elaborarea Procedurilor Documentate, Protecția Datelor Personale în Învățământ (GDPR), Formator, Managementul Riscurilor, Achizitii Publice și SICAP etc.

Detalii și înscrieri, pe site-ul nostru, aici:


Autor: Anamaria Ciocan

Sursa: Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 5447/2020


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: Content is protected !!