fbpx
  • 0790392994
  • cursuri@scim-vivid.ro

Bine ați venitpe site-ul nostru!

Sună acum0746170521

Trimite e-mailcontact@scim-vivid.ro

Activități manageriale – început de an școlar

Pentru ca totul să fie în regulă la revenirea elevilor în bănci, începutul anului școlar presupune multiple activități organizatorice în orice unitate școlară. Vă prezentăm în acest articol 8 activități de organizare managerială și baza legală aferentă fiecăreia.

1. Constituirea noului Consiliu de Administrație, conform OMEN nr. 4619/2014, Art 5:

(1)La începutul fiecărui an şcolar, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor, consiliul de administraţie în exerciţiu hotărăşte declanşarea procedurii de constituire a noului consiliu de administraţie.

(2)În vederea constituirii noului consiliu de administraţie, în acord cu prevederile art. 4, directorul unităţii de învăţământ derulează următoarea procedură:

a)solicită, în scris, consiliului local, primarului, respectiv consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, preşedintelui consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în cazul învăţământului special, operatorului economic/operatorilor economici sau consiliului reprezentativ al operatorilor economici, în cazul unităţilor de învăţământ care şcolarizează în învăţământul profesional şi tehnic şi al unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică care şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic cu o pondere majoritară a învăţământului dual, consiliului reprezentativ al părinţilor, precum şi consiliului elevilor desemnarea reprezentanţilor, în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării. În cazul unităţilor de învăţământ în care există clase cu învăţământ în limba maternă, directorul va solicita consiliului reprezentativ al părinţilor să desemneze şi un reprezentant al părinţilor elevilor care învaţă la clasele cu învăţământ în limba maternă. În mod similar se procedează şi în unităţile de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale în cadrul cărora funcţionează şi clase cu predare în limba română;

b)convoacă consiliul profesoral al unităţii de învăţământ preuniversitar, în vederea alegerii cadrelor didactice care vor face parte din consiliul de administraţie;

c)emite decizia de constituire a consiliului de administraţie pentru anul şcolar în curs, o comunică membrilor şi observatorilor şi o afişează, la loc vizibil, la sediul unităţii de învăţământ, precum şi în toate structurile acesteia.

(3)La data emiterii de către director a deciziei de constituire a noului consiliu de administraţie se dizolvă de drept consiliul de administraţie care a funcţionat anterior.

2. Numirea profesorilor diriginti la clase, conform OMEC nr. 5447/2020, Art 21 (4) g) și Art 65:

Art 21 (4) g): directorul numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare;

Art 65: (1)Profesorii diriginţi sunt numiţi, anual, de către directorul unităţii de învăţământ, în baza hotărârii consiliului de administraţie.

(2)La numirea profesorilor diriginţi se are în vedere, în măsura posibilităţilor, principiul continuităţii, astfel încât clasa să aibă acelaşi diriginte pe parcursul unui nivel de învăţământ.

(3)De regulă, poate fi numit profesor diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor care are cel puţin o jumătate din norma didactică în unitatea de învăţământ şi care predă la clasa respectivă.

3. Numirea coordonatorilor structurilor arondate, conform OMEC nr. 5447/2020, Art 21 (4) i):

i) directorul numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor arondate, din rândul cadrelor didactice – de regulă, titulare – care îşi desfăşoară activitatea în structurile respective;

4. Întocmirea orarului cursurilor, conform OMEC nr. 5447/2020, Art 21 (4), lit. k)

k) directorul coordonează comisia de întocmire a orarului cursurilor unităţii de învăţământ şi îl propune spre aprobare consiliului de administraţie;

5. Numirea coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, conform OMEC nr. 5447/2020,  Art 60

 (1) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare este, de regulă, un cadru didactic titular, propus de consiliul profesoral şi aprobat de către consiliul de administraţie, în baza unor criterii specifice aprobate de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.

(2) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare coordonează activitatea educativă din unitatea de învăţământ, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ, cu diriginţii, cu responsabilul comisiei de învăţământ primar, cu consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi, acolo unde aceasta există, cu reprezentanţi ai consiliului elevilor, cu consilierul şcolar şi cu partenerii guvernamentali şi neguvernamentali.

(3) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor strategiilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării privind educaţia formală şi nonformală.

(4)Directorul unităţii de învăţământ stabileşte atribuţiile coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii.

(5) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare poate fi remunerat suplimentar din fonduri extrabugetare, conform legislaţiei în vigoare.

5. Stabilirea comisiilor de lucru, conform OMEC nr. 5447/2020,  Art. 71:

(1) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează comisii:

1. cu caracter permanent;

2. cu caracter temporar;

3. cu caracter ocazional.

(2) Comisiile cu caracter permanent sunt:

a) comisia pentru curriculum;

b) comisia de evaluare şi asigurare a calităţii;

c) comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă;

d) comisia pentru controlul managerial intern;

e) comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii.

(3)Comisiile cu caracter permanent îşi desfăşoară activitatea pe tot parcursul anului şcolar, comisiile cu caracter temporar îşi desfăşoară activitatea doar în anumite perioade ale anului şcolar, iar comisiile cu caracter ocazional sunt înfiinţate ori de câte ori se impune constituirea unei astfel de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul unităţii de învăţământ.

(4)Comisiile cu caracter temporar şi ocazional vor fi stabilite de fiecare unitate de învăţământ, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ.

6. Constituirea comisiei SIIIR, conform OMEN nr. 4371/2017, Art 3 (3) și Art 4 (3)

7. Desfășurarea examenelor de diferențe, conform OMEC nr. 5447/2020,  Art 128 c):

c) examen de diferenţe pentru elevii a căror înscriere în unitatea de învăţământ este condiţionată de promovarea unor astfel de examene;

8. Evaluarea anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, conform OMECTS nr. 6143/2011, cu modificările din anul 2021

3 – 10 septembrieValidarea de către consiliul profesoral a fişelor de autoevaluare/evaluare ale cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar pentru anul şcolar în curs

Evaluarea în comisia de evaluare/compartimente

Evaluare în consiliul de administraţie

Comunicarea, în scris, prin secretariatul unităţii de învăţământ, a hotărârii consiliului de administraţie, către toate cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar
Până la data de 15 septembrieDepunerea contestaţiilor
Soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea în scris a rezultatelor

Organizează eficient activitatea din unitatea proprie participând la cursurile online organizate de Vivid Education

Detalii și înscrieri: webinarii an școlar 2021-2022


Participați la concursul pentru directori și directori adjuncți din această toamnă și vreți să vă pregătiți pentru proba interviului?


Vă invităm și la CURSURILE ASINCRON, INDIVIDUALE, de 40 de ore


Vă stăm la dispoziție şi cu alte informații:

📲0746 170 521

📩cursuri@scim-vivid.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: Content is protected !!