fbpx
 • 0790392994
 • cursuri@scim-vivid.ro

Bine ați venitpe site-ul nostru!

Sună acum0746170521

Trimite e-mailcontact@scim-vivid.ro

Gradația de merit – 2021

Noi reglementări referitoare la acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2021

În Monitorul Oficial nr. 473 din data de 6 mai 2021 a fost publicat Ordinul nr. 3749 din 28 aprilie 2021 pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2021, în vigoare începând cu data publicării, respectiv 6 mai 2021.

Astfel, în cele ce urmează vom face o prezentare cu privire la condițiile necesar a fi îndeplinite pentru înscrierea la concursul pentru acordarea gradației de merit, criteriile și procedura de acordare a gradației de merit.


 • Înscrierea la concurs

Conform art. 5 alin. (1) din Metodologie, se pot înscrie la concursul pentru acordarea gradației de merit următoarele categorii de personal didactic:

personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar de stat, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 5 ani, cu calificativul “Foarte bine” în fiecare an şcolar din perioada evaluată şi care a dovedit performanţe deosebite în:

* activitatea didactică cuantificată în rezultatele elevilor;

* inovarea didactică în pregătirea preşcolarilor sau a elevilor, în pregătirea elevilor prin utilizarea tehnologiei și a internetului sau a altor modalități alternative de educație, în pregătirea elevilor distinşi la competiţiile şcolare recunoscute de Ministerul Educaţiei/inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, etapa sector/judeţeană şi a municipiului Bucureşti, interjudeţeană, etapa naţională şi internaţională, în perioada 1 septembrie 2015 – 31 august 2020;

* prevenirea şi combaterea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii, în integrarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şi/sau tulburări de învăţare în învăţământul de masă, în progresele şcolare ale elevilor în risc de abandon şcolar, în iniţierea şi managementul unor proiecte şcolare care au condus la consolidarea culturii şcolare centrate pe progres, cooperare şi incluziune;

personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, cu o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 5 ani, cu performanţe în activitate, în perioada 1 septembrie 2015 – 31 august 2020, şi calificativul “Foarte bine” în fiecare an şcolar din perioada evaluată.

Cadrele didactice care, în perioada 1 septembrie 2015 – 31 august 2020, au îndeplinit şi funcţii de conducere, de îndrumare şi control pot participa la concursul de acordare a gradaţiei de merit fie ca personal didactic de conducere, de îndrumare şi control, fie ca personal didactic de predare, iar evaluarea se realizează conform grilei specifice opţiunii exprimate în scris la depunerea dosarului.

Personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar de stat depune calificativele primite în urma evaluării activităţii din perioada 1 septembrie 2015 – 31 august 2020, în funcţie de categoria pentru care optează: predare, respectiv conducere, îndrumare şi control.

Personalul didactic prevăzut la art. 5 alin. (1) din Metodologie care, în perioada 1 septembrie 2015 – 31 august 2020, a avut contractul de muncă suspendat este evaluat doar pentru perioada în care şi-a desfăşurat activitatea, din intervalul 1 septembrie 2015 – 31 august 2020, precum şi pentru o perioadă corespunzătoare duratei suspendării, anterioară intervalului mai sus menţionat, astfel încât să se asigure evaluarea efectivă pe o perioadă de 5 ani. În acest caz, perioada evaluată din afara intervalului 1 septembrie 2015 – 31 august 2020 se stabileşte astfel încât să nu fi fost luată în considerare la acordarea unei alte gradaţii de merit. În cazul în care nu se pot constitui în acest mod cei 5 ani necesari evaluării, personalul respectiv este evaluat doar pentru perioada în care şi-a desfăşurat activitatea, din intervalul 1 septembrie 2015 – 31 august 2020. (art. 5 alin. (3) din Metodologie)

Personalul didactic încadrat pe două sau mai multe domenii/discipline/specializări/ funcţii pe perioada evaluării poate participa la concursul de acordare a gradaţiei de merit la oricare dintre domenii/discipline/specializări/funcţii, exprimându-şi opţiunea în scris odată cu depunerea dosarului. Cadrele didactice care au fost încadrate pe două sau mai multe domenii/discipline/specializări/funcţii sunt evaluate pentru întreaga activitate metodică şi ştiinţifică desfăşurată la fiecare domeniu/disciplină/specializare/funcţie.


 • Criteriile pe care candidatul trebuie să le îndeplinească

Art. 6 alin. (1) din Metodologie prevede că acordarea gradației de merit se face pe baza evaluării activității candidaților înscriși, inclusă în fișa de (auto)evaluare, susținută prin documente doveditoare din perioada 1 septembrie 2015 – 31 august 2020 sau pentru perioadele corespunzătoare conform art. 5 alin. (3) din Metodologie. Această evaluare este realizată de către inspectoratul școlar.

Fişa în baza căreia se realizează (auto)evaluarea se elaborează ţinându-se seama de criteriile generale care trebuie îndeplinite de candidat, pe baza fişelor sintetice de (auto)evaluare prezentate în anexele nr. 6 – 10 la Metodologie, care sunt prezentate mai jos.

Fişele de (auto)evaluare pentru personalul didactic de predare şi pentru personalul de conducere din învăţământul sportiv integrat şi suplimentar se elaborează de către Ministerul Educaţiei, cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, semnatare ale contractului colectiv de muncă la acest nivel.

Având în vedere specificul activităţii personalului didactic de predare şi al celui de conducere din învăţământul sportiv integrat şi suplimentar, fişa de (auto)evaluare pentru această categorie de personal se elaborează cu respectarea doar a criteriilor generale pe care candidatul trebuie să le îndeplinească, menţionate mai jos şi a punctajului maxim indicat pentru fiecare criteriu general, conform anexelor 6 – 10 la Metodologie.

Pentru celelalte discipline/domenii, fișele de (auto)evaluare se elaborează de către inspectoratele şcolare, cu consultarea organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar semnatare ale contractului colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, cu respectarea criteriilor generale şi a subcriteriilor din fişele sintetice de (auto)evaluare prezentate în anexele nr. 6 – 8, precum şi a recomandărilor din metodologie.

    Pentru personalul didactic de predare şi personalul didactic de conducere, îndrumare şi control, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele criterii generale:

Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă;

Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/management educațional;

Criteriul privind activităţile extracurriculare şi implicarea în proiecte (inclusiv proiecte cu finanţare europeană nerambursabilă: Erasmus+, POSDRU, POCU, transfrontaliere, Banca Mondială şi altele similare)/programe de formare profesională;

Criteriul privind contribuţia la dezvoltarea instituţională.

Punctajul se aplică în mod unitar pentru toate funcţiile didactice, cu respectarea criteriilor/subcriteriilor şi punctajelor maxime, acolo unde acestea sunt menţionate în fişele sintetice de (auto)evaluare prezentate în anexele nr. 6 – 10 la Metodologie.

Pe baza acestui punctaj, se elaborează câte o grilă de evaluare specifică fiecărei categorii de candidaţi, respectiv:

educatori/institutori/profesori pentru învăţământul preşcolar;

învăţători/institutori/profesori pentru învăţământul primar;

profesori;

maiştri-instructori/profesori pentru instruire practică;

cadre didactice din învăţământul vocaţional, din cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor şi elevilor;

cadre didactice din învăţământul special;

cadre didactice din centrele judeţene de resurse şi de asistenţă educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională;

personal didactic de conducere, îndrumare şi control;

personal didactic auxiliar; se elaborează grile de evaluare distincte pentru fiecare funcţie didactică auxiliară prevăzută în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legea-cadru nr. 153/2017 şi Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 3058/943/2018 privind reglementarea funcţiilor cu statut de personal didactic auxiliar care nu se regăsesc în anexa I Familia ocupaţională de funcţii bugetare “Învăţământ” la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Inspectoratele şcolare pot elabora şi aplica proceduri specifice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor din etapele concursului, cu respectarea strictă a prevederilor Metodologiei privind acordarea gradației de merit.

Defalcarea punctajului maxim şi elaborarea grilei specifice de evaluare sunt de competenţa comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar.

În cadrul criteriilor generale prevăzute la art. 6 din Metodologie, subcriteriilor şi punctajelor maxime prevăzute în fişele sintetice de (auto)evaluare prezentate în anexele nr. 6 – 10, comisia paritară poate stabili şi alte activităţi (de exemplu: activitatea dovedită în calitate de coordonator al claselor bilingve, activitatea dovedită în calitate de profesor documentarist, profesor de discipline nonlingvistice în liceele cu secţii bilingve francofone, activitatea sindicală etc.).

Pentru personalul didactic auxiliar, criteriile pentru acordarea gradaţiei de merit, altele decât cele din fişa postului, sunt stabilite în fişa de (auto)evaluare a activităţii pentru gradaţie de merit, elaborată de comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar.

Comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar stabileşte numărul gradaţiilor de merit pe categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar), precum şi pe discipline/domenii, raportat la numărul total de gradaţii în conformitate cu art. 2 alin. (1) din Metodologie, care prevede că “numărul maxim de gradaţii care pot fi acordate se calculează astfel: din numărul rezultat prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice auxiliare, respectiv a 16% din totalul posturilor didactice de predare, de conducere, îndrumare şi control ocupate în luna februarie 2021, conform programului EduSal, la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, se scade numărul de gradaţii acordate personalului didactic aflate în plată la 1 septembrie 2021, având în vedere că gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani. La calcul nu se iau în considerare perioadele de suspendare a plăţii gradaţiei de merit din motive neimputabile angajatului sau ca urmare a rezervării postului didactic/catedrei în baza prevederilor art. 255 alin. (1) – (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi se respectă încadrarea în numărul maxim de gradaţii de merit aprobate la momentul revenirii pe post.”

⸷⸷ Punctajul minim necesar pentru acordarea gradației de merit este de 75 de puncte.

Numărul de locuri repartizate pe categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar) şi discipline/domenii se aprobă de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, în baza hotărârii comisiei paritare.

Consiliul de administraţie aprobă punctajele candidaţilor pentru fiecare categorie de personal (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar) şi discipline/domenii, în ordinea descrescătoare a punctajului, şi hotărăşte rezultatul concursului, cu condiţia respectării proporţiei numărului de locuri pe categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar) şi discipline/domenii.

Totodata, responsabilitatea privind calculul numărului de locuri pentru acordarea gradaţiei de merit şi încadrarea în numărul de locuri revine consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar.

Palatul Naţional al Copiilor transmite Ministerului Educaţiei, în termenul prevăzut în graficul desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit – sesiunea 2021- Anexa nr. 1 la Metodologie, propunerea cuprinzând numărul de gradaţie ce urmează a fi acordate, în urma calculului efectuat conform art. 2 alin. (1) din Metodologie. Numărul total de gradaţii ce pot fi acordate personalului din Palatul Naţional al Copiilor se aprobă de secretarul de stat pentru învăţământ preuniversitar.

 • Procedura de acordare a gradației de merit

Inspectorul şcolar general numeşte, prin decizie, comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit, având în componența sa:

⸎ PREȘEDINTE – un inspector şcolar general adjunct/directorul casei corpului didactic/directorul centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională;

⸎ SECRETAR – un referent/consilier de la compartimentul salarizare, normare sau un informatician, consilier sau inspector şcolar;

⸎ MEMBRI – inspectori şcolari sau metodişti selectaţi din corpul de metodişti ai inspectoratului şcolar, respectiv membri ai consiliului consultativ al disciplinei/domeniului, reprezentanţi ai personalului didactic auxiliar din unităţi de învăţământ.

La nivelul Palatului Naţional al Copiilor, secretarul de stat pentru învățământul preuniversitar numește, prin ordin de serviciu, comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit, având următoarea componenţă:

⸎ PREȘEDINTE – un inspector din direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei;

⸎ SECRETAR – un inspector din direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei;

⸎ MEMBRI – inspectori şcolari din cadrul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, reprezentanţi ai personalului didactic auxiliar din unităţi de învăţământ.

În cazul în care funcția de președinte al comisiei de evaluare numită de inspectorul școlar nu poate fi ocupată de unul dintre următorii membrii (i) inspectorul şcolar general adjunct, (ii) directorul casei corpului didactic, (iii) directorul centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională, (iv) directorul Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, atunci inspectoratul şcolar propune Ministerului Educaţiei o altă persoană pentru funcţia de preşedinte al comisiei. În baza avizului Ministerului Educaţiei, inspectorul şcolar general emite decizia de numire a comisiei de evaluare.

La toate lucrările comisiei de evaluare participă, în calitate de observatori, reprezentanți ai organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din judeţ/municipiul Bucureşti. Aceștia au drept de acces la toate documentele comisiei şi au dreptul să solicite consemnarea în procesul-verbal a propriilor observaţii.

Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti transmite, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte, programul desfăşurării evaluării.

Orice modificare în program se aduce la cunoştinţa reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din judeţ/municipiul Bucureşti cu cel puțin 48 de ore înainte.

Neparticiparea observatorilor, deşi au fost convocaţi în termenele stipulate anterior, NU viciază procedura.


 • Pregătirea și depunerea dosarului

Candidatul întocmeşte şi depune dosarul întocmit în vederea participării la concursul pentru obţinerea gradaţiei de merit la conducerea unităţii/instituţiei de învăţământ în care este titular/detaşat/angajat la data depunerii dosarului.

În situația în care candidatul îşi desfăşoară activitatea în două sau mai multe unităţi/instituţii de învăţământ, dosarul se depunde la conducerea uneia dintre aceste unităţi de învăţământ.

Candidaţii de la Palatul Naţional al Copiilor depun dosarele la registratura Ministerului Educaţiei.


Ce trebuie să cuprinde dosarul unui candidat la concursul pentru obținerea gradației de merit?

Dosarul fiecărui candidat trebuie să cuprinde următoarele documente, care trebuie numerotate pe fiecare pagină și consemnate într-un opis, respectiv:

opisul dosarului, în două exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu semnătura sa şi a conducerii unităţii/instituţiei de învăţământ, în care sunt consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor aferente;

cererea-tip, elaborată de inspectoratul şcolar, în care candidatul îşi precizează opţiunea;

adeverinţă/adeverinţe cu calificativele din anii şcolari evaluaţi;

adeverinţă de vechime în învățământ;

fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit elaborată de inspectoratul şcolar la categoria de personal didactic la care candidează, cu punctajul completat la rubrica (auto)evaluare;

raportul de activitate pentru perioada evaluată, ce trebuie să respecte ordinea criteriilor/subcriteriilor din fişa de (auto)evaluare şi să conţină trimiteri explicite la documentele justificative din dosar;

declaraţia pe propria răspundere prin care candidatul confirmă că documentele depuse la dosar îi aparţin şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate, conform modelulului prevăzut în anexa nr. 4;

documentele justificative, grupate pe criteriile şi subcriteriile din fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit, elaborată de inspectoratul şcolar la categoria de personal didactic la care candidează. Inspectoratul şcolar poate să stabilească, prin procedură proprie, ca documentele justificative să fie prezentate doar în format electronic, scanate. 

În ceea ce privește pregătirea dosarului, candidații trebuie să respecte întocmai ordinea criteriilor şi subcriteriilor din fişa de (auto)evaluare, precum şi paginaţia din opisul întocmit în numerotarea paginilor.

– În cazul nerespectării acestei condiții, documentele justificative depuse la dosar nu vor fi luate în considerare la evaluare și punctare.

– În cazul în care în dosarul candidatului există documente asupra cărora comisia de evaluare are suspiciuni cu privire la autenticitatea, valabilitatea, veridicitatea sau legalitatea acestora, se solicită candidatului, în scris, în perioada destinată evaluării dosarelor, dovezi suplimentare, cum ar fi documente în original, decizii, adeverinţe, liste cu participarea la concursuri/olimpiade etc. Dacă candidatul nu poate proba autenticitatea, valabilitatea, veridicitatea sau legalitatea documentelor respective, atunci dosarul acestuia nu intră în etapa evaluării, iar candidatul este eliminat din examen, aplicându-i-se cumulativ și sancțiunea interzicerii participării la concursul în vederea acordării gradaţiei de merit organizat în următorii 2 ani.

Un document justificativ poate fi evaluat şi punctat numai o singură dată, la un criteriu, pentru un singur subcriteriu din fişa de (auto)evaluare.

După depunerea dosarului de înscriere la concurs nu se mai admite completarea acestuia cu alte documente.

Directorul sau Delegatul desemnat de conducerea unităţii/instituţiei de învăţământ este obligat să depună, cu respectarea strictă a termenului prevăzut în graficul de desfăşurare a concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit – sesiunea 2021 – Anexa nr. 1 la Metodologie, la registratura inspectoratului şcolar, dosarul candidatului.

Potrivit art. 9 alin. (5) din Metodologie, Consiliul consultativ al disciplinei/domeniului verifică existenţa documentelor ce trebuie să se regăsească în dosarul fiecărui candidat, precum și îndeplinirea condițiilor de formă menționate mai sus.

În urma consultării consiliului consultativ al disciplinei/domeniului, consemnată în procesul-verbal al şedinţei, inspectorul şcolar care coordonează disciplina/domeniul întocmeşte un raport motivat referitor la activitatea candidatului în specialitate, acordând punctajul ca sumă a punctelor pentru fiecare criteriu din fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit.

Membrii consiliului consultativ îşi asumă, prin semnătură, în procesul-verbal al şedinţei şi în raportul motivat, evaluarea dosarelor.

Modelul raportului motivat este prevăzut în Anexa nr. 3 la Metodologie și poate fi descărcat de aici:


Inspectorul şcolar care coordonează disciplina completează punctajul pentru fiecare criteriu/subcriteriu în fişa de (auto)evaluare a candidatului, asumat prin semnătură.

Comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit primeşte documentaţia de la inspectorul şcolar care coordonează disciplina, pe care o examinează, întocmeşte raportul motivat şi stabileşte punctaje pe criterii/subcriterii şi punctajul final pentru toți candidații, pe care le consemnează în fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit.

Preşedintele comisiei de evaluare îşi asumă prin semnătură raportul motivat şi punctajul stabilit. Comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit întocmeşte lista cuprinzând candidaţii în ordinea descrescătoare a punctajelor, pe posturi, funcții şi discipline. Lista astfel întocmită, asumată de toţi membrii comisiei, este înregistrată şi prezentată în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.

În consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, preşedintele comisiei de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit prezintă rezultatele evaluării dosarelor candidaţilor participanţi la concursul de acordare a gradaţiilor de merit.

De asemenea, Consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar aprobă lista cu rezultatele candidaţilor participanţi la concurs, în ordinea descrescătoare a punctajului acordat. Lista se afişează la sediul şi pe site-ul inspectoratului şcolar, conform graficului prevăzut în Anexa nr. 1 la Metodologie.

În cazul Palatului Naţional al Copiilor, comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit din cadrul Ministerului Educaţiei aprobă lista cu rezultatele candidaţilor participanţi la concurs şi o afişează la sediul Ministerului Educaţiei şi pe site-ul acestuia, conform graficului prevăzut în Anexa nr. 1 la Metodologie.

În ceea ce privește personalul didactic auxiliar, procedura de acordare a gradaţiei de merit se stabileşte la nivelul inspectoratului şcolar de către comisia paritară şi se aprobă în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar.

 • Contestarea punctajelor obținute

Candidaţii participanţi la concursul de acordare a gradaţiei de merit au dreptul de a contesta punctajul acordat, la inspectoratul şcolar, respectiv la registratura Ministerului Educaţiei – pentru Palatul Naţional al Copiilor, în conformitate cu graficul prevăzut în Anexa nr. 1 la Metodologie.

Contestaţiile se pot transmite şi prin e-mail la o adresă afişată concomitent cu lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării de către inspectoratul şcolar, respectiv de către Ministerul Educaţiei – pentru Palatul Naţional al Copiilor.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor, numită prin decizie a inspectorului şcolar general, este formată din alte persoane decât cele din comisia de evaluare, cu excepția consilierului juridic, după cum urmează:

► PREȘEDINTE – inspectorul şcolar general/directorul casei corpului didactic; pentru Palatul Naţional al Copiilor – director pentru învăţământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei;

► SECRETAR – un referent/consilier de la compartimentul salarizare, normare/reţea şcolară; pentru Palatul Naţional al Copiilor – un reprezentant al Direcţiei generale economice din cadrul Ministerului Educaţiei;

► MEMBRI – inspectori şcolari/metodişti ai inspectoratului şcolar, reprezentanţi ai personalului didactic auxiliar din unităţile de învăţământ, alţii decât cei care au evaluat iniţial dosarele consilierul juridic al inspectoratului şcolar; pentru Palatul Naţional al Copiilor – inspectori din cadrul direcţiei de specialitate şi un consilier juridic al Direcţiei generale juridice, control, relaţii publice şi comunicare din Ministerul Educaţiei.

 • Situaţiile excepţionale în care preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu poate fi inspectorul şcolar general/directorul casei corpului didactic se soluţionează cu informarea şi avizul Ministerului Educaţiei.

În perioada depunerii contestaţiilor, consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar aprobă, la propunerea comisiei paritare, ca gradaţiile de merit rămase neutilizate (ca urmare a numărului insuficient de solicitări la anumite categorii de personal – didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar – şi discipline/domenii/funcții didactice auxiliare, a nerealizării punctajului minim de 75 de puncte de către candidaţi, precum şi a eventualelor dosare care conţin documente eronate/false şi care nu se evaluează ca urmare a nerespectării condițiilor de formă menționate mai sus, să fie redistribuite altor categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar) şi discipline/domenii/funcții didactice auxiliare, cu condiţia respectării punctajului minim de 75 de puncte.

 • Soluționarea contestațiilor

Contestaţiile se soluţionează, prin reevaluarea dosarelor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data-limită de depunere a acestora.

Punctajele rezultate în urma reevaluării sunt consemnate în raportul motivat întocmit conform Anexei nr. 3 la Metodologie şi în fişa de (auto)evaluare pentru gradaţie de merit şi sunt asumate de către preşedintele comisiei de contestaţii.

La finalul lucrărilor, comisia de contestaţii generează lista cuprinzând punctajele tuturor candidaţilor, asumată de toţi membrii comisiei, care va fi înregistrată şi prezentată în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. Preşedintele comisiei de soluţionare a contestaţiilor transmite răspunsul scris la contestaţii, argumentat, din raportul motivat.

Hotărâreacomisiei de contestaţii este definitivă şi poate fi contestată la instanţa de contencios administrativ competentă, contestaţia reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea, la toate lucrările comisiei de contestații participă, în calitate de observatori, Reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din judeţ/municipiul Bucureşti. Aceștia au drept de acces la toate documentele şi au dreptul să solicite consemnarea în procesul-verbal a propriilor observaţii

Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti transmite, cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte, programul desfăşurării lucrărilor comisiei de contestaţii.

Orice modificare în program se aduce la cunoştinţa reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar din judeţ/municipiul Bucureşti, cu cel puțin 24 de ore înainte.

Neparticiparea observatorilor, deşi au fost convocaţi în termenele mai sus stipulate, nu viciază procedura.

După primirea listei cuprinzând punctajele acordate de comisia de contestaţii, consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar aprobă lista finală cu rezultatele candidaţilor participanţi la concurs, în ordinea descrescătoare a punctajului acordat, ţinând cont de punctajele obţinute în urma evaluării la contestaţie.

Pentru Palatul Naţional al Copiilor, lista finală, după contestaţii, cu rezultatele candidaţilor participanţi la concurs, în ordinea descrescătoare a punctajului acordat, se aprobă de către secretarul de stat pentru învăţământ preuniversitar.

Inspectorul şcolar general înaintează lista candidaţilor validaţi direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei pentru emiterea ordinului ministrului. Lista transmisă la Ministerul Educaţiei, cu adresa de înaintare, conţine anexele cuprinzând:

♦ numărul total şi modul de calcul al numărului de gradaţii acordate la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, conform situaţiei prevăzute în Anexa nr. 5 la Metodologie;

♦ observaţiile reprezentanţilor desemnaţi de federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, care au participat la procedura de acordare a gradaţiei de merit, cu statut de observatori;

♦ tabelul nominal şi punctajul pentru candidaţii aprobaţi, conform Anexei nr. 2 la Metodologie.

Nu se admite transmiterea de către unităţile de învăţământ/inspectoratele şcolare a altor propuneri, după perioadele prevăzute în Anexa nr. 1 la Metodologie.

Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei verifică încadrarea în numărul de locuri calculat şi elaborează ordinul ministrului pentru aprobarea listelor transmise de inspectoratele școlare, cuprinzând personalul didactic din unităţile/instituţiile de învăţământ care beneficiază de gradaţie de merit.

În situaţia constatării neîncadrării în numărul de locuri calculat, conducerea Ministerului Educaţiei poate stabili reluarea procedurii de acordare a gradaţiei de merit de către inspectoratul şcolar sau reevaluarea dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit din judeţul respectiv sau din municipiul Bucureşti de către comisii constituite la nivelul Ministerului Educaţiei din inspectori, consilieri, experţi din cadrul Ministerului Educaţiei şi din inspectori şcolari, consilieri, experţi din cadrul inspectoratelor şcolare, cu participarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate la federaţiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, cu statut de observatori.

Aceste situaţii nu intră sub incidenţa perioadelor/termenelor prevăzute în Graficul desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit – sesiunea 2021, prevăzut în Anexa nr. 1 la Metodologie.

Candidaţii înscrişi la concursul de acordare a gradaţiei de merit, sesiunea 2021, au obligaţia de a completa o declaraţie pe propria răspundere prin care să confirme că documentele depuse la dosar le aparţin şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 4 la Metodologie.

Candidații la concursul pentru acordarea gradaţiei de merit NU pot face parte din nicio comisie implicată în concurs

În cazul în care inspectorul şcolar general adjunct/inspectorul şcolar general candidează în vederea obţinerii gradaţiei de merit, acesta este înlocuit în comisia de evaluare /comisia de soluționare a contestațiilor cu directorul Casei Corpului Didactic din judeţ/din municipiul Bucureşti sau cu un alt inspector şcolar, cu informarea și avizul Ministerului Educaţiei.

Membrii comisiilor de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit, ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor și ai consiliilor consultative ale disciplinelor/domeniilor nu pot avea în rândul candidaţilor soţi, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv. Membrii comisiilor semnează în acest sens câte o declaraţie pe propria răspundere. Declaraţiile sunt predate preşedinţilor comisiilor implicate în concurs şi se păstrează la inspectoratul şcolar.

Personalul didactic militar/cu statut special din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică din sistemul de apărare, informaţii, ordine publică şi securitate naţională beneficiază de gradaţie de merit conform reglementărilor proprii.

Propunerile pentru acordarea gradaţiei de merit personalului didactic civil din unităţi militare de învăţământ preuniversitar se evaluează şi se validează la nivelul inspectoratului şcolar pe raza căruia aceste unităţi îşi desfăşoară activitatea, în termenul prevăzut în anexa 1 la metodologie, excedând numărului de gradaţii calculat conform art. 2 alin. (1) din Metodologie.

Inspectoratele şcolare informează instituţiile de învăţământ preuniversitar asupra rezultatului concursului.

Inspectoratele şcolare transmit Ministerului Educaţiei tabelul nominal şi punctajul pentru aceşti candidaţi aprobaţi, conform anexei nr. 2, în termenul prevăzut în anexa 1 la metodologie.

Propunerile pentru acordarea gradaţiei de merit personalului didactic civil din unităţi militare de învăţământ preuniversitar se centralizează de către Ministerul Educaţiei, care le transmite Ministerului Apărării Naţionale.


ANEXE

Anexa 1

 • Descarcă graficul de aici:
 •      

Anexa 2

TABEL NOMINAL cuprinzând punctajele candidaţilor la concursul de acordare a gradaţiilor de merit, aprobate în şedinţa consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar ………….. din data de ………….

 • Descarcă modelul de anexă de aici    
 •     

Anexa 3

RAPORT MOTIVAT privind analiza dosarului candidatului …………………………….., specialitatea ……………………/personal didactic de conducere/personal didactic de îndrumare şi control/personal didactic auxiliar, sesiunea 2021

 • Descarcă modelul de raport aici:
 •      

Anexa 4

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 


Anexa 5

Situaţia gradaţiilor de merit sesiunea 2021 – personal didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control 

 • Descarcă de aici     
 •    


Anexa 6

Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru cadrele didactice din învăţământul gimnazial, liceal, profesional, postliceal 

 • Descarcă fișa de aici:

Anexa 7

Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru cadre didactice din învăţământul preşcolar, primar, învăţământ special, profesori consilieri, profesori logopezi 

 • Descarcă fișa de aici:        

Anexa 8

Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru personalul de conducere, de îndrumare şi control 

 • Descarcă fișa de aici:       

Anexa 9

Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru personalul didactic de predare din palatele şi cluburile copiilor

 • Descarcă fișa de aici:
 •      

Anexa 10

Fişa sintetică de (auto)evaluare pentru personalul de conducere din palatele şi cluburile copiilor

 • Descarcă fișa de aici:

Vă invităm să consultați întreaga noastră gamă de cursuri online adresate învățământului preuniversitar, aici:
 Vă aşteptăm cu drag la cursuri şi vă dorim mult succes în acest an şcolar plin de provocări!

–Echipa Vivid Education

0746 170 521

cursuri@scim-vivid.ro

www.vivid-edu.ro


2 thoughts on “Gradația de merit – 2021

  1. Buna ziua!
   Pentru inscriere, va rugam sa completati datele dumneavoastra in formularul de inscriere online asociat fiecarui curs. Datele sunt necesare pentru emiterea facturii si a diplomei de absolvire/certificatului de participare.

   Aici gasiti detalii si formularele de inscriere pentru:
   Cursuri asincron, de 40 de ore

   Webinarii practice, de 2 ore:
   https://vivid-edu.ro/events/categories/webinarii/

   Dupa inscriere, veti fi contactata si veti primi pe email factura proforma si detalii despre desfasurarea cursului. Plata se poate realiza online, cu cardul, prin transfer bancar sau cash (la BRD sau Posta Romana).

   Va stam la dispozitie si pentru alte informatii.

   Echipa Vivid Education
   0746 170 521
   cursuri@scim-vivid.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: Content is protected !!