fbpx
 • 0790392994
 • cursuri@scim-vivid.ro

Bine ați venitpe site-ul nostru!

Sună acum0746170521

Trimite e-mailcontact@scim-vivid.ro

Profesorul diriginte – numire, atribuții și activități

Vă prezentăm în acest articol informații utile despre profesorii diriginți, conform prevederilor din noul Regulament de Organizare și Funcționare al Unităților de Învățământ Preuniversitar (ROFUIP), aprobat prin OME 4183/2022.

Profesorul diriginte este cel care coordonează activitatea clasei din învăţământul gimnazial, liceal, profesional şi postliceal. În cazul învăţământului primar, atribuţiile dirigintelui revin învăţătorului/ institutorului/profesorului pentru învăţământul primar.

Un cadru didactic poate îndeplini atribuţiile de profesor diriginte la o singură formaţiune de studiu.


CUM SUNT NUMIȚI DIRIGINȚII?

Profesorii diriginţi sunt numiţi, anual, de către directorul unităţii de învăţământ, în baza hotărârii consiliului de administraţie.

La numirea profesorilor diriginţi se are în vedere, în măsura posibilităţilor, principiul continuităţii, astfel încât clasa să aibă acelaşi diriginte pe parcursul unui nivel de învăţământ.

De regulă, poate fi numit profesor diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor care are cel puţin o jumătate din norma didactică în unitatea de învăţământ şi care predă la clasa respectivă.


CE ACTIVITĂȚI DESFĂȘOARĂ PROFESORUL DIRIGINTE?

Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute în fişa postului cadrului didactic.

Profesorul diriginte realizează anual planificarea activităţilor conform proiectului de dezvoltare instituţională şi nevoilor educaţionale ale colectivului de elevi pe care îl coordonează. Planificarea se avizează de către directorul unităţii de învăţământ.

Activităţile de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională sunt obligatorii şi sunt desfăşurate de profesorul diriginte astfel:

◊ în cadrul orelor din aria curriculară consiliere şi orientare;

◊ în afara orelor de curs, în situaţia în care în planul-cadru nu este prevăzută ora de consiliere şi orientare. în această situaţie, dirigintele stabileşte, consultând colectivul de elevi, un interval orar în care se vor desfăşura activităţile de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională, care va fi adus la cunoştinţă elevilor, părinţilor şi celorlalte cadre didactice. Planificarea orei destinate acestor activităţi se realizează cu aprobarea directorului unităţii de învăţământ, iar ora respectivă se consemnează în condica de prezenţă.

Aceste activităţi se referă la:

teme stabilite în concordanţă cu specificul vârstei, cu interesele sau solicitările elevilor, pe baza programelor şcolare în vigoare elaborate pentru aria curriculară “Consiliere şi orientare”;

teme de educaţie în conformitate cu prevederile actelor normative şi ale strategiilor naţionale, precum şi în baza parteneriatelor încheiate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării cu alte ministere, instituţii şi organizaţii.

De asemenea, profesorul diriginte desfăşoară activităţi educative extraşcolare, pe care le stabileşte după consultarea elevilor şi a părinţilor, în concordanţă cu specificul vârstei şi nevoilor identificate pentru colectivul de elevi.


CUM SE REALIZEAZĂ COMUNICAREA CU PĂRINȚII?

Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinţii sau reprezentanţii legali, profesorul diriginte stabileşte, în acord cu aceştia, lunar, o întâlnire pentru prezentarea situaţiei şcolare a elevilor, pentru discutarea problemelor educaţionale sau comportamentale specifice ale acestora. în situaţii obiective cum ar fi: calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii excepţionale, aceste întâlniri se pot desfăşura online, prin mijloace electronice de comunicare, în sistem de videoconferinţă.

Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginţilor cu părinţii sau reprezentanţii legali de la fiecare formaţiune de studiu se comunică elevilor şi părinţilor sau reprezentanţilor legali ai acestora şi se afişează la avizier sau pe site-ul unităţii de învăţământ.

Întâlnirea cu părinţii sau reprezentanţii legali se recomandă a fi individuală, în conformitate cu o programare stabilită în prealabil. La această întâlnire, la solicitarea părintelui/reprezentantului legal sau a dirigintelui, poate participa şi elevul.


CE ATRIBUȚII ARE PROFESORUL DIRIGINTE?

1.organizează şi coordonează:

– activitatea colectivului de elevi;

– activitatea consiliului clasei;

– întâlniri cu părinţii sau reprezentanţii legali la începutul şi sfârşitul semestrului şi ori de câte ori este cazul;

– acţiuni de orientare şcolară şi profesională pentru elevii clasei;

– activităţi educative şi de consiliere;activităţi extracurriculare şi extraşcolare în unitatea de învăţământ şi în afara acesteia, inclusiv activităţile realizate prin intermediul tehnologiei şi al internetului;

2.monitorizează:

– situaţia la învăţătură a elevilor;

– frecvenţa la ore a elevilor;

– participarea şi rezultatele elevilor la concursurile şi competiţiile şcolare;

– comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare;

– participarea elevilor la programe sau proiecte şi implicarea acestora în activităţi de voluntariat;

3.colaborează cu:

– profesorii clasei şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare pentru informarea privind activitatea elevilor, pentru soluţionarea unor situaţii specifice activităţilor şcolare şi pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, care îi implică pe elevi;

– cabinetele de asistenţă psihopedagogică, în activităţi de consiliere şi orientare a elevilor clasei;

– directorul unităţii de învăţământ, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de elevi, pentru iniţierea unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la întreţinerea şi dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru soluţionarea unor probleme sau situaţii deosebite, apărute în legătură cu colectivul de elevi;

– asociaţia şi comitetul de părinţi, părinţii sau reprezentanţii legali pentru toate aspectele care vizează activitatea elevilor şi evenimentele importante la care aceştia participă şi cu alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;

– alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;

– compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare şi a actelor de studii ale elevilor clasei;

– persoana desemnată pentru gestionarea SIIIR, în vederea completării şi actualizării datelor referitoare la elevi;

4. informează:

– elevii şi părinţii sau reprezentanţii legali, despre prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ;

– elevii şi părinţii sau reprezentanţii legali, cu privire la reglementările referitoare la evaluări şi examene şi cu privire la alte documente care reglementează activitatea şi parcursul şcolar al elevilor;

– părinţii sau reprezentanţii legali, despre situaţia şcolară, despre comportamentul elevilor, despre frecvenţa acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii sau reprezentanţii legali, precum şi în scris, ori de câte ori este nevoie;

– părinţii sau reprezentanţii legali, în cazul în care elevul înregistrează absenţe nemotivate; informarea se face în scris; numărul acestora se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare a fiecărei unităţi de învăţământ;

– părinţii sau reprezentanţii legali, în scris, referitor la situaţiile de corigenţă, sancţionările disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie;

– îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, în conformitate cu legislaţia în vigoare sau fişa postului.

Alte atribuţii:

a) completează catalogul clasei cu datele de identificare şcolară ale elevilor (nume, iniţiala tatălui, prenume, număr matricol);

b) motivează absenţele elevilor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;

c) propune, în cadrul consiliului clasei şi în consiliul profesoral, nota la purtare a fiecărui elev, în conformitate cu reglementările prezentului regulament;

d) aduce la cunoştinţa consiliului profesoral, pentru aprobare, sancţiunile elevilor propuse de către consiliul clasei, precum şi propunerea de ridicare a sancţiunilor privind scăderea notei la purtare;pune în aplicare sancţiunile elevilor decise de consiliul profesoral în conformitate cu prezentul regulament şi statutul elevului;

e) încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de semestru şi de an şcolar şi o consemnează în catalog şi în carnetul de elev;

f) realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor acestora;

g) propune consiliului de administraţie acordarea de burse pentru elevi, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

h) completează documentele specifice colectivului de elevi şi monitorizează completarea portofoliului educaţional al elevilor;

i) întocmeşte calendarul activităţilor educative extraşcolare ale clasei.


DIRIGINTELE TREBUIE SĂ AIBĂ UN PORTOFOLIUL PROPRIU?

Spre deosebire de vechiul ROFUIP, profesorul diriginte nu mai are obligația de a elabora portofoliul dirigintelui și nu mai are responsabilitatea păstrării bunurilor cu care este dotată sala de clasă, împreună cu elevi, părinți, tutori sau susținători legali, precum și cu membrii consiliului clasei.


Informații bine structurate, actualizate, împreună cu modele de documente găsiți și în cursurile practice, on-line, asincron pe care le desfășurăm pe platforma noastră de e-learning, pe tematici precum: Comisia SCIM (control intern managerial), Comisia CEAC, Elaborarea Documentelor de Management Educațional, Elaborarea Procedurilor Documentate, Protecția Datelor Personale în Învățământ (GDPR), Formator, Managementul Riscurilor, Achizitii Publice și SICAP etc.

Detalii și înscrieri, pe site-ul nostru, aici:

https://vivid-edu.ro/cursuri-online/

Vă invităm și la webinariile live pe care le organizăm, de 2 sau 3 ore, cu formatori practicieni, care explică pe înțelesul tuturor.

Detalii și înscrieri, pe site-ul nostru, aici:

https://vivid-edu.ro/events/categories/webinarii/


Autor: Anamaria Ciocan

Sursa: Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 4183/2022

4 thoughts on “Profesorul diriginte – numire, atribuții și activități

 1. Care sunt criteriile de numire a unui diriginte? In cazul in care 2 profesori solicita aceeasi clasa cum se procedeaza?
  Care e actul oficial unde se gasesc aceste precizari?

  1. Buna ziua!
   In OME nr. 3945/2024 avem urmatoarea precizare: Consiliul de administrație al unității de învățământ aprobă o procedură internă pentru repartizarea aleatorie a cadrelor didactice care preiau antepreșcolarii din grupa mică în educația timpurie, elevii din clasa pregătitoare în învățământul primar, elevii din clasa a V-a în învățământul gimnazial, elevii din clasa a IX-a în învățământul liceal în anul școlar respectiv, cu respectarea prevederilor legale și cu asigurarea principiilor transparenței,nondiscriminării și desegregării școlare.

   Aveti aici intregul ordin: https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2024/03/Monitorul-Oficial-Partea-I-nr.-204-ordin-distributie-aleatorie-a-anteprescolarilor_prescolarilor_elevilor-in-formatiunile-de-studiu.pdf

   Zile frumoase si racoroase sa aveti!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: Content is protected !!